KPSS-2016/6 Sonuçlarına Göre Kurumumuz Kadrolarına Yerleşen Adaylar Hakkında

KPSS-2016/6 Sonuçlarına Göre Kurumumuz Kadrolarına Yerleşen Adaylar Hakkında

08 Kasım 2016 Salı 13:01

KPSS-2016/6 SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2016/6 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1. 2 (iki) adet internet adresimizde yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Açıktan Atama Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı doldurulmuş aslı

2. 3 (üç) adet internet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı ve doldurulmuş aslı

Yukarıdaki maddede belirtilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun üç aslının da Halk Sağlığı Müdürlüğünce MUTLAKA onaylanması gerekmektedir.

3.

a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma

b) Geçici Mezuniyet Belgesi

c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi

d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesi

Yukarıdaki 3. maddenin (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı sureti ile birlikte önlü arkalı fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.

e) Ayrıca yukarıda belirtilen öğrenim belgesine ilave olarak;

i) yükseköğrenim (lisans veya önlisans) düzeyinden yerleşen adayların https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı

ii) ortaöğrenim (lise) düzeyinden yerleşen ve 2008 yılı sonrası mezun olan adayların https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı

Hatırlatma: Aday isterse diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, zayi belgesinin veya denklik belgesinin noter onaylı suretini ya da mezun olduğu okuldan onaylı suretini (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) belge olarak verebilir.

Önemli Not: KPSS-2016/6 tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet üzerinden gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmuş olması zorunludur. KPSS-2016/6 tercihlerinin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

4. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olarak)

5. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi

6. KPSS-2016/6 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların diğer belgelere ek olarak kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe

7. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış Kaza-i rüşt kararının aslı veya mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek şartıyla İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli onaylı sureti

8. Akıl sağlığı yerinde olduğuna dair beyan dilekçesi

9. Askerlikle ilgisi bulunmadığına veya askerlik çağına gelmediğine veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair beyan dilekçesi (istenirse https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de verilebilir)

10. Adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair beyan dilekçesi (istenirse https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de verilebilir)

11. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı

KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 18/11/2016 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİZZAT KENDİSİ VEYA NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR. Belgelerinde eksiklik olan, posta veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evraklardan akıbetinden ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kurumumuz sorumlu değildir.

UYARI: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca adaylardan evrak alınmayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR: (Lütfen Okuyunuz!)

 1. KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE/VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILDIKTAN SONRA ATAMALARI YAPILACAKTIR.
 2. ATAMASI YAPILAN KİŞİLER, ADAYLIK SÜRESİNCE (1 YIL İLA 2 YIL ARASINDA) EŞ, ÖĞRENİM, BOŞANMA GİBİ SEBEPLERLE TAYİN TALEBİNDE BULUNAMAYACAKTIR.
 3. KURUMUMUZ VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA (BAKANLIK YA DA DİĞER BAĞLI KURULUŞLAR DÂHİL) HERHANGİ BİR SÖZLEŞMELİ STATÜDE (AİLE HEKİMLİĞİ, 4/B, 4924, 399 YA DA 4857 GİBİ) ÇALIŞANLARDAN İSTEYEN ADAY, KADROLU ATAMALARI YAPILINCAYA KADAR MEVCUT GÖREVLERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRLER. ANCAK ATAMALARININ YAPILMASINI MÜTEAKİP ESKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA EDECEKLERDİR.
 4. Ortaöğrenim mezunlarına geçerli olmak üzere, evrak teslimi esnasında geçici mezuniyet belgesi üzerinde “... yıl geçerlidir” ibaresi bulunan ve ilgili süre dolmuş “geçici mezuniyet belgesi” sunanların geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. Geçici mezuniyet belgesinde herhangi bir süre yazmayanların ise mezuniyet tarihi üzerinden 2 (iki) yıl geçmişse geçici mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir.
 5. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacaktır. Bu kişilere herhangi mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.
 6. Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yerleştirilmelerine rağmen, evrakını sehven kurumumuza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyecek, Kurumumuzca herhangi bir sorumluluk da kabul edilmeyecektir. Ancak Kurumumuza yerleşen adaylardan istenilen evrakları, evrak teslim süre içinde Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edenlerin evrakları ilgili kurum veya kuruluş tarafından Kurumumuza ulaştırılması halinde adayın durumu incelenecek ve hakkında bir karar verilecektir.
 7. Ataması yapılanların tebligatları için Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.
 8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)
 9. Kurumumuza son 1 yıl içerisinde kadrolu yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin bu dönemde atamaları yapılmayacaktır.
 10. Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesinin de diğer başvuru evraklarına ekleyerek bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
 11. 657 DMK’nın 62.maddesine göre, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanan adaylardan aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
 12. KPSS-2016/6 yerleştirmeleri sonucu kurumumuz kadrolarına yerleşen ve atanması uygun görülen adaylardan il içi yerleştirme kurası için tercih alınacak olup; adayların yerleştiği illerdeki münhal kadrolar ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar evrak teslim tarihinden sonra Kurumumuz www.thsk.gov.tr internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Ayrıca, Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edileceğinden Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Kurumumuza evrak teslim edipte ataması yapılamayanların ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.

KPSS-2016/6 Yerleştirme sonuçlarına göre;

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

EKLER:

DİĞER DUYURULAR